Microsoft Dynamics 365 for Sales


Prodávejte více a rychleji. Předvídejte potřeby svých zákazníků, lépe je poznejte a věnujte jim větší pozornost.


 • Connector.

  Zvyšte ziskovost vašeho podnikání

  Použijte integrovanou digitální inteligenci a připravené automatizované obchodní procesy ke zvýšení vašeho obratu a mějte akviziční náklady pod kontrolou.

 • Connector.

  Díky správnému zacílení prodávejte více

  Maximalizujte výkon vašeho prodejního týmu díky zacílení na obchodní priority a díky sledování plnění jednotlivých úkolů.

 • Connector.

  Uzavírejte obchody rychleji

  Díky řizení efektivního prodejního cyklu, podpoře teamové spolupráce a zlepšení využívání informací z podnikového systému uzavírejte obchody rychleji.

Moduly a funkce


Vybavte vaše obchodníky aplikací s pokročilou prediktivní analytikou, digitální inteligencí a automatizovaným skórováním zákazníků. A přehledně jim poskytněte veškeré události o signály od zákazníků jak z aplikace Microsoft Dynamics 365 for Sales, tak ze služeb Microsoft Office 365. Díky tomu dokáží obchodníci lépe řídit své vztahy se svými zákazníky a budou lépe plánovat postupné kroky k úspěšnému uzavření obchodu.
REXA5g
Sdílejte získané znalosti a zkušenosti ve vašich prodejních týmech. Využívejte společné práce nad jedním dokumentem, organizujte schůzky, vytvářejte sdílené pracovní prostory. Můžete také pracovat s OneNote a přímo je integrovat informacemi a procesy v Microsoft Dynamics 365 for Sales.
REXuSs
Pomozte svým obchodníkům soustředit se na správné obchodní příležitosti, identifikovat vhodné potenciální zájemce o vaše produkty a zaměřit se ziskové zákazníky. Pomozte jim díky aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Sales pracovat se správnou obchodní pipeline. V celkovém pohledu tak budete efektivně řídit svůj celkový prodej.
REXA5j
Motivujte svůj prodejní tým dokonalým mixem poskytovaných informací a nástroji pro spolupráci. Přehledné manažerské dashboardy v Microsoft Dynamics 365 for Sales vám pomohou nastavit správné obchodní cíle a snadno sledovat jejich aktuální plnění. Integrovaná nápověda v aplikaci vám pomůže sladit jednotlivé obchodní úkoly s osvědčenými postupy.
REXuSp
Práce s obchodními příležitostmi v Microsoft Dynamics 365 for Sales je postavena procesně.

Co to znamená?

Každý zaměstnanec pracuje se obchodními příležitostmi prostřednictvím standardizovaných obchodních procesech postavených na zvoleném řízení prodejního cyklu. Každý typ interakce se zákazníkem, každý splněný úkol, veškeré sbírání a vkládání důležitých dat o zákazníkovi jsou důležité milníky na cestě od úvodního oslovení po uzavření obchodu. Nastavené obchodní procesy pomáhají vycházet z osvědčených postupů, a to také při výskytu situace, které se nevyskytuje příliš často. Po zadání požadovaných informací o zákazníkovi, jeho potřebách a preferencích nebo po dokončení specifického obchodního úkolu je v „Procesní liště“ v horní části obrazovky přehledně označeno dokončení dílčího kroku. Jsou-li všechny kroky úspěšně provedeny, můžete přejít s obchodním případem do další fáze. Můžete přitom ve firmě využívat více procesů pro rozdílné obchodní případy a mít například nastaveny rozdílné postupy pro B2C, B2B nebo například internetové prodeje.

WhatisabusinessprocessforCAPS

Například může mít vaše organizace nastaven obchodní proces tak, že každá nová prodejní příležitost se musí nejprve kvalifikovat (fáze Qualify), zda má zákazník dostatečný rozpočet na nákup. Poté se musí obchodní příležitost rozvíjet (fáze Develop) a od zainteresovaných stran zjistit více informací a jejich nákupních preferencí. Teprve potom a po patřičném interním schválení může obchodník zaslat nabídku (fáze Propose) a nakonec obchodní příležitost (fáze Close) uzavře ve chvíli, kdy vám zákazník zašle objednávku. V tomto příkladu „Procesní lišta“ pro novou obchodní příležitost ukazuje čtyři fáze, kterými je potřeba projít. Vy vždy víte, v které části procesu se právě nacházíte a které úkoly a kroky chybí pro úspěšné uzavření příležitosti.

Vypadají vaše obchodní procesy odlišně od tohoto příkladu?

Microsoft Dynamics 365 for Sales je obsahuje konfigurovatelné nástroje pro přizpůsobení obchodních procesů tak, aby přesně odpovídaly vašim požadavkům a vašemu oboru podnikání. Jinými slovy, to, co vidíte na „Pracovní liště“ v příkladu na obrázku, budete ve svém systému vidět ve své terminologii a ve svých obchodních fázích. Ale bez ohledu na to, kolik obchodních procesů ve svém Dynamics 365 for Sales budete používat a jaké budete mít definovány fáze, budou všechny fungovat na stejných pravidlech.

Pomocí Microsoft Dynamics 365 pro Outlook můžete využívat výkonné funkce aplikace Microsoft Dynamics 365 při používání aplikace Outlook na počítači, na webu nebo v telefonu. Můžete například zobrazit informace o příjemcích nebo sledovat kontakty, e-mailové zprávy nebo schůzky aplikace Outlook v aplikaci Dynamics 365. Je-li nainstalována Aplikace Dynamics 365 pro Outlook, zobrazí se podokno aplikace Dynamics 365 vedle vybrané e-mailové zprávy aplikace Outlook. Toto okno se rovněž zobrazí při psaní e-mailové zprávy nebo vytváření schůzky nebo události.

On-line / Off-line
Aplikace Dynamics 365 pro Outlook v kombinaci se synchronizací na straně serveru poskytuje kompletní funkce aplikace Dynamics 365 včetně off-line provozu.

Díky aplikaci Aplikace Dynamics 365 pro Outlook lze provádět tyto akce:

 • Zobrazujte informace o kontaktech a zájemcích v aplikaci Dynamics 365 při práci v aplikaci Outlook. Tyto informace můžete zobrazit v kontextu e-mailové zprávy, schůzky nebo události. V aplikaci Dynamics 365 můžete například zobrazit telefonní čísla, název společnosti, nedávné a následující činnosti a poslední záznamy.
 • Propojte e-mailové zprávy, schůzky a události se záznamem aplikace Dynamics 365 jediným kliknutím. Můžete například propojit e-mailovou zprávu s určitým obchodním vztahem, příležitostí nebo obchodním případem. Aplikace Dynamics 365 pro Outlook rovněž podporuje vlastní entity.
 • Otevřete záznamy aplikace Dynamics 365 přímo a vyhledejte nebo zadejte další podrobné informace.
 • Přidejte telefonní hovor, úkol nebo schůzku do aplikace Dynamics 365.
 • Vytvořte nový záznam aplikace Dynamics 365 pro libovolnou entitu (typ záznamu), pokud byla entita povolena pro mobilní zařízení a pro hledání ve více entitách.
 • Přidávejte šablony e-mailu, články znalostní báze a prodejní dokumentaci, když vytváříte e-mailovou zprávu nebo schůzku.
 • Sledujte kontakty aplikace Outlook v aplikaci Dynamics 365.

OverviewwithcalloutssizedforCAPS

Podpořte své obchodní činnosti a zlepšete prodeje pomocí cílených marketingových kampaní v aplikaci Microsoft Dynamics 365. Vytvořte si aktivity pro každou kampaň a přiřaďte je různým členům týmu. Sledujte odpovědi zákazníků a náklady na jednotlivé kampaně. S pomocí funkcionalit marketingu budete moci správně zacílit a oslovit současně několika kanály. Řešení je vynikajícím pomocníkem každého oddělení marketingu, s jehož pomocí můžete budovat věrnostní a zákaznické kluby a vést personalizované kampaně.

1) Plánování a příprava kampaně

Kampaně jsou základní výchozí entitou pro propojení všech informací, plánovaných úkolů a aktivit kampaně, odezev a vyhodnocení. Kampaně použijete k přípravě kompletní marketingové kampaně od začátku až do konce. Kampaně poskytují rozsáhlé funkce sledování včetně podrobných finančních informací, sestav a několika marketingových seznamů. Kampaně mohou rovněž obsahovat několik plánovaných úkolů a aktivit kampaně požadovaných ke koordinaci všech zdrojů potřebných pro kampaň. Výběr z funkcionalit:
• Evidence kampaní
• Příprava prodejní, technické a podpůrné dokumentace
• Workflow pro schvalování kampaní podle různých kritérií, např. rozpočet, kanál, cílová skupina, produkty
• Automatické řízení realizace přípravy kampaní s možností zapojit celý tým lidí od idea makers, textařů, grafiků, plánovačů a nákupčích
• Konfigurace metrik cílů a cílů kampaně pro on-line porovnávání plánovaných očekávání vůči průběžnému stavu a konečnému stavu na konci měřeného období

2) Zacílení pomocí marketingových seznamů

Marketingový seznam je důležitou součástí pro spuštění úspěšné marketingové kampaně. Marketingový seznam může obsahovat jeden libovolný typ záznamu zákazníka, jako zájemce, obchodní vztahy nebo kontakty. Můžete vytvořit dva typy marketingových seznamů:
Statický seznam, který použijte v případě, že chcete přidávat a aktualizovat členy ručně.
Dynamický marketingový seznam, který použijte tehdy, když chcete, aby seznam v případě potřeby dynamicky vracel seznam členů, na základě nastavených kritérií hledání. Například jestliže chcete spustit kampaň pro členy v konkrétním městě, použijte dynamický seznam. Dynamický marketingový seznam načítá aktualizovaný seznam členů vždy, když tento seznam otevřete, vytvoříte z tohoto marketingového seznamu rychlou kampaň nebo distribuujete aktivity kampaně pro kampaň přidruženou k tomuto seznamu.

3) Realizace kampaně

V etapě realizace marketingových kampaní oceníte snadnost a intuitivnost ovládání Microsoft Dynamics 365. Zaměřte se na přetavení každého zájemce v reálné obchodní příležitosti. Během realizace kampaně sledujete odpovědi v aplikaci Microsoft Dynamics 365 jako záznamy komunikace, kterou obdržíte od potenciálních zákazníků jako reakci na konkrétní marketingovou kampaň. Můžete zaznamenat či ukládat odpovědi na různé aktivity marketingových kampaní a zajistit tak, aby následovala správná reakce. V etapě realizace využijete:
• Aktivity kampaně vám umožní vést komunikaci prostřednictvím kanálů: e-mail, telefon, SMS, fax, schůzka, dopis.
• Odpovědi na kampaň umožní flexibilně zaznamenat reakci zákazníka na reklamní sdělení.
• I v etapě realizace můžete zapojit do práce s pomocí workflow jednotlivé členy týmu.

4) Vyhodnocení marketingové kampaně

Microsoft Dynamics 365 obsahuje nástroje pro on-line monitoring úspěšnosti kampaní. V reálném čase tak můžete sledovat a následně reagovat na vývoj spuštěných kampaní.
• S pomocí sestavy výkonnost kampaně můžete sledovat počet odpovědí na kampaň, objem nasmlouvaných příležitostí, získané objednávky atd.
• Zjistíte kolik bylo osloveno zákazníků a jaké náklady máte s reálně získaným leadem.
• Vyhodnocení se provádí zpravidla prostřednictvím dashboardů nebo tiskových sestav.
• Metriky cílů pro měření lze dynamicky upravit podle potřeb společnosti.

Top-4-reasons-to-use-Microsoft-Dynamics-CRM-Online-for-Marketing-3

Do aplikací Microsoft Dynamics 365 byly integrovány funkce Microsoft Social Engagement pod názvem Social Selling Asistent. Díky Social Selling Asistent získávají vaši obchodníci a marketingové pracovníci komplexní řešení pro personalizovanou komunikaci na sociálních sítích a nástroj na získávání podnětů a postřehů z nich, které vás zajímají. Social Selling Asistent poskytuje doporučení na sdílení na sociálních sítích tak, abyste mohli zvyšovat svou sociální přítomnost na sociální sítích, získávat důvěru od svých následovníků a generovat více potenciálních zákazníků.

K Microsoft Social Engagement můžete přistupovat přímo z aplikace Microsoft Dynamics 365 for Sales tak, že si Social Selling Asistent sami stáhnete a nainstalujete z Microsoft AppSource. Social Selling Asistent se objeví automaticky v menu Dynamics 365 a jeho funkce můžete začít ihned využívat přes internetový prohlížeč nebo z tabletů.

Obrazovka

Microsoft Social Engagement
Chcete zlepšit vztahy s vašimi stávajícími a potenciálními zákazníky? S nástrojem Microsoft Social Engagement v Microsoft Dynamics 365 máte jedinečnou příležitost získávat jejich podněty a názory přímo ze sociálních sítí jako Twitter, Facebook, Linkedin, YouTube, Pinterest, Instagram a více než tisícovky dalších zdrojů. S pomocí komplexní služby Microsoft Social Engagement budete nejen vědět kdo, kde a jak o vás mluví, ale získáte i šanci na tyto podněty včas reagovat a ovlivnit tak názory nejen vašich zákazníků, ale i jejich přátel. Můžete lépe sledovat sociální aktivitu odborníků nebo jiných názorových tvůrců.

Přínosy nasazení Microsoft Social Engagement:

 • Okamžitý přehled o tom, kdo, kde a co píše o vašich produktech, komoditě nebo společnosti a díky tomu rychle překonat námitky přímo na sociální síti
 • Možnost komunikovat s koncovými zákazníky prostřednictvím médií, která využívají k diskuzím o vašich produktech či službách
 • Přesná identifikace vlivných osob – těch, jejichž obsah (články, videa, příspěvky) ovlivňuje veřejné mínění a ovlivňují názory na vaši společnost
 • Možnost porozumět tomu, co si o vašem produktu, službách nebo i celkovém přístupu lidé myslí a jak ho vnímají
 • Identifikace typického nákupního jednání a získání širokého okruhu nových potenciálních zákazníků

Microsoft Social Engagement umí rozpoznat emoce pisatelů (zatím nedostupné pro český jazyk), jejich jazyk nebo zachytit trendy v sentimentu či geografickém rozložení příspěvků. Všechny informace navíc dokáže jednoduše a přehledně analyzovat v grafické podobě na jediné stránce včetně výstražných varování u důležitých událostí.

maxresdefault

Máte zájem o bližší informace nebo nabídku?